Úplná pravidla soutěže

Nakupte na Internet MALL měsíční balení výrobků Pampers
a vyhrajte zájezd dle vlastního výběru od cestovní agentury Invia.cz
v hodnotě 50 000,- Kč
(v případě českého výherce)
nebo v hodnotě 1 937 EUR od Invia.sk
(v případě slovenského výherce).


1. Pořadatelem soutěže je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.,
IČO: 27086721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika, (dále jen pořadatel).

2. Technickým správcem soutěže je pořadatelem pověřená společnost VENICE Praha, s.r.o.,
IČO: 26422727, Za Hanspaulkou 875/13, 160 00 Praha 6, Česká republika, (dále jen technický správce).

3. Soutěž probíhá v internetovém obchodě Internet MALL,
CZ: Internet Mall, a.s. (IČO: 26204967) se sídlem U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 na území České republiky SK: Internet MALL Slovakia s.r.o. (IČO: 35950226) se sídlem Galvaniho 6, 821 04 Bratislava na území Slovenské republiky (dále jen místo konání soutěže)

4. Období trvání soutěže je:
od pondělí 2. 9. 2019 00:00:00 hod. – neděle 15. 9. 2019 23:59:59 hod. (dále jen rozhodné období).

5. Do soutěže mohou být zapojena POUZE tato měsíční balení Pampers:

8001090807922        Pampers Pants ABD MSB S4 176
8001090808004        Pampers Pants ABD MSB S5 152
8001090808080        Pampers Pants ABD MSB S6 132
8001090379474        Pampers Premium Monthly Box S2 240ks
8001090379498        Pampers Premium Monthly Box S3 204ks
8001090379511        Pampers Premium Monthly Box S4 168ks
8001090959690        Pampers Premium Monthly Box S5 136ks
8001090910745        Pampers Active Baby Monthy Box S3 208ks
8001090910820        Pampers Active Baby Monthy Box S4 174ks
8001090910905        Pampers Active Baby Monthy Box S4+ 152ks
8001090910981        Pampers Active Baby Monthy Box S5 150ks
8001090911063        Pampers Active Baby Monthy Box S6 124ks
8001841219257        Pampers New Baby Monthy Box 3x(S2 76ks)
8001841023106        Pampers Pure Protection Velikost 1, 140 ks (2-5 kg)
8001090834775        Pampers Pure Protection Velikost 2, 117 ks (4-8 kg)
8001090834836        Pampers Pure Protection Velikost 3, 124 ks (6-10 kg)
8001090834898        Pampers Pure Protection Velikost 4, 112 ks (9-14 kg)
8001090834959        Pampers Pure Protection Velikost 5, 96 ks (11-16 kg)

které byly zakoupeny v místě konání soutěže v rozhodném období.

6. Účastníci soutěže a předání výher:

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splňuje všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech. Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem měsíčního balení výrobků Pampers v době konání soutěže a v místě konání soutěže.
Spotřebitel se zapojí do soutěže tím, že zašle mailem fakturu potvrzující nákup na adresu: PAMPERS@VeniceSoutez.cz
Vlastní nákup i zaslaný mail musí být uskutečněn v rozmezí rozhodného období. Každá platná mailová zpráva (splňující podmínky soutěže) představuje jeden soutěžní vstup.

Soutěžní faktura musí být doručena na mailovou adresu soutěže nejpozději do 17.9. 2019

Po skončení rozhodného období a uplynutí následné 14-ti denní lhůty pro vrácení zboží bude generátorem náhodných čísel vybrán 1 výherce ze všech platných soutěžních vstupů.

Fakturu je možné do soutěže zaregistrovat pouze jednou. Soutěže se lze zúčastnit i opakovaně, ale vždy s novou platnou fakturou. V případě vrácení zboží je faktura neplatná ! Pokud nebude vyhovovat podmínkám soutěže, bude ze soutěže vyřazena. V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené faktury z obchodu Internet Mall, a.s. nebo Internet Mall Slovakia, s.r.o. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím mailu, ze kterého zaslal soutěžní fakturu.

Faktura vylosovaného výherce bude následně odeslána ke kontrole společnosti Internet Mall a po jejím ověření teprve vznikne výherci nárok na výhru.

Výhra bude zaslána do 30 dnů po ukončení soutěže (tj. nejpozději do 15. 10. 2019).

7. Vyhodnocení soutěže

Výhercem v soutěži o 1x zájezd od cestovní agentury Invia hodnotě 50 000,- Kč (1 937 EUR) dle vlastního výběru se stává soutěžící, který zcela a řádně splnil pravidla soutěže a po skončení výherního období bude náhodně vylosován ze všech platných soutěžních vstupů (soutěžní vstup = 1 zaslaná platná faktura).
Pokud nebude podle uvedených pravidel možné určit výherce, nevydaná výhra propadá ve prospěch pořadatele.
V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat na mailové adrese, ze které byla zaslána soutěžní faktura, ztrácí výherce nárok na výhru a na jeho místo bude náhodným losováním vybrán další soutěžící. Tento postup bude opakován maximálně třikrát, poté soutěžící ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Do soutěže též nebudou zařazeny soutěžní vstupy, které budou neúplné, či vymyšlené a soutěžní vstupy jakkoli jinak odporující pravidlům.

Pořadatel ani technický správce nenesou odpovědnost za nedoručení soutěžních mailů. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
V případě, že výherci nebude možné výhru doručit (např. neudaná změna adresy, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže k dalším marketingovým účelům.

8. Výhry v soutěži

Do soutěže je vložena jedna výhra - poukaz od cestovní agentury Invia hodnotě 50 000,- Kč (1 937 EUR),
který lze uplatnit na nákup zájezdu ve všech pobočkách i online shopu cestovní agentury INVIA.cz nebo INVIA.sk
Platnost poukaz je 1 rok ode dne vystavení. Poukaz nelze směnit za hotovost.

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že

CZ: od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň).
SK: Z peňažných cien a výhier plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou (§ 43)
Příjem z výhry alebo ceny, ktorý je do sumy 350 eur oslobodený od dane z príjmov, sa do základu dane zahrnie iba vo výške presahujúcej sumu 350 eur. Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je iba príjem neznížený o výdavok. Pri vyberaní dane zrážkou sa použije sadzba dane 19 %.


Soutěžící nemá nárok na jakoukoli reklamaci výhry a pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné, ani jiné věcné nebo finanční plnění v hodnotě výhry. Pořadatelem soutěže a správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o, IČO: 27086721, Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika. Technickým správcem osobních údajů je společnost VENICE Praha, s.r.o., Za Hanspaulkou 13/875, 160 00 Praha 6. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a její pravidla kdykoli změnit nebo zrušit, a to bez jakékoli náhrady. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a ani je vyměnit za hotovost.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., všichni zaměstnanci společnosti VENICE Praha s.r.o., dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci společnosti Internet Mall,a. s. a Internet Mall Slovakia s.r.o. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodu, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla účastníkovi k získání výhry.
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel. Na výhry není právní nárok.

Veškeré dotazy adresujte na mailovou adresu technického správce: SOUTEZ@VeniceSoutez.czSouhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže

1. Účastník souhlasí s Pravidly soutěže a uděluje pořadateli, společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. IČO: 27086721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
- jména a příjmení;
- emailové adresy;
- telefonního čísla;
- adresy bydliště;
v rámci této soutěže
2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu bydliště je možné zpracovat na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm.a) Nařízení a tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zařazení účastníka do soutěže, jeho kontaktování za účelem případného předání výhry Účastník souhlasí s tím, že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu Křestní jméno a první písmeno příjmení zveřejněny na webových stránkách Technického správce.
3. Tyto osobní údaje budou společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále 2 roky od jejího ukončení.
4. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však nelze zařadit účastníka do soutěže pro nepřistoupení na Podmínky účasti v soutěži a nemožnosti zpracování soutěžního příspěvku bez užití osobních údajů.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno pořadatelem, společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovat i tento zpracovatel: VENICE Praha s.r.o., Za Hanspaulkou 875/13, 160 00 Praha 6, Česká republika.
6. Účastník má podle nařízení právo:
- souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat na: SOUTEZ@VeniceSoutez.cz, odvoláním souhlasu dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než je souhlas účastníka
- požadovat od nás údaje, jaké jeho osobní údaje zpracováváme.
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva byla podle Nařízení porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


V Praze dne 31. 8. 2019