Úplná pravidla soutěže

Nakupte libovolnou kombinaci výrobků Pampers v hodnotě 399,- Kč a vyhrajte
10x roční zásobu výrobků Pampers v hodnotě 12 000 Kč dle vlastního výběru


1. Pořadatelem soutěže je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.,
IČO: 27086721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika, (dále jen pořadatel).

2. Technickým správcem soutěže je zadavatelem pověřená společnost VENICE Praha s.r.o.,
IČO: 26422727, Za Hanspaulkou 875/13, 160 00 Praha 6, Česká republika, (dále jen technický správce).

3. Soutěž probíhá ve všech prodejnách a e-shopu dm drogerie (dm drogerie markt s.r.o.)
na území České republiky (dále jen místo konání soutěže) v období od 30. 5. 2019 do 24.7. 2019 (dále jen rozhodné období).

4. Do soutěže jsou zapojeny všechny výrobky Pampers
které jsou prodávány v místě konání soutěže v rozhodném období.

5. Účastníci soutěže a předání výher:
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splňuje všechny podmínky soutěže, uvedených v těchto úplných pravidlech.

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem libovolných výrobků Pampers v hodnotě 399,- Kč v době konání soutěže a místě konání soutěže. Za splnění této podmínky, provedením soutěžního nákupu a zaslání skenu, nebo fota účtenky či faktury na mailovou adresu PAMPERS@VeniceSoutez.cz se spotřebitel může zapojit do soutěže.

Po skončení soutěžního období bude generátorem náhodných čísel vybráno 10 výherců.

Každou účtenku, či fakturu je možné do soutěže zaregistrovat pouze jednou. Soutěže se lze zúčastnit i opakovaně, ale vždy s novou platnou účtenkou, či fakturou. Pokud nebude vyhovovat podmínkám soutěže, bude ze soutěže vyřazena.

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené účtenky, či faktury z prodejen dm drogerie markt.

Během celé soutěže může jeden konkrétní soutěžící vyhrát pouze 1x.

Originál dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat!

Výherce bude o výhře informován prostřednictvím mailu, na který zaslal soutěžní účtenku, či fakturu a vyzván k výběru výhry dle zaslaného seznamu.

Výhry budou zaslány nejpozději do 60 dnů od ukončení soutěže.

6. Vyhodnocení soutěže

Výhercem v soutěži o 10x roční zásobu výrobků Pampers v hodnotě 12 000 Kč dle vlastního výběru, se stává soutěžící, který zcela a řádně splnil pravidla soutěže a po skončení výherního období bude náhodně vylosován ze všech platných soutěžních vstupů. (soutěžní vstup=1 zaslaná účtenka, či faktura na mailovou adresu PAMPERS@VeniceSoutez.cz).

Pokud nebude podle uvedených pravidel možné určit výherce, nevydaná výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže a v případě potřeby zaslat její originál na poštovní adresu organizátora soutěže (a to do 5 pracovních dnů od výzvy k zaslání účtenky).

V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat na mailové adrese ze které byla zaslána soutěžní účtenka, či faktura, ztrácí výherce  nárok na výhru a na jeho místo bude náhodným losováním vybrán další soutěžící. Tento postup bude opakován maximálně třikrát, poté soutěžící ztrácí nárok na výhru a výhra propadá k dalším účelům pořadatele soutěže.

Do soutěže též nebudou zařazeny soutěžní vstupy, pokud budou neúplné či vymyšlené, a soutěžní vstupy jakkoli jinak odporující pravidlům.

Pořadatel ani technický správce nenesou odpovědnost za nedoručení soutěžních mailů.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že výherci nebude možné výhru doručit (např. neudaná  změna adresy, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže k dalším marketingovým účelům.

7. Výhry v soutěži

Do soutěže je vloženo 10 ročních zásob výrobků Pampers v hodnotě 12 000 Kč.

Výherce si svoji výhru sestaví sám. Vybere si položky ze zaslaného seznamu výrobků Pampers.


Soutěžící nemá nárok na jakoukoli reklamaci výhry a pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné, ani jiné věcné nebo finanční plnění v hodnotě výhry. Pořadatelem a správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., IČO: 27086721, Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika. Technickým správcem je VENICE Praha, s.r.o., Za Hanspaulkou 13/875, 160 00 Praha 6. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a její pravidla kdykoli změnit nebo zrušit, a to bez jakékoli náhrady. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a ani je vyměnit za hotovost.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., všichni zaměstnanci společnosti VENICE Praha s.r.o., dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména zaměstnanci všech spolupracujících subjektů a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání nebo nekalé jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla účastníkovi k získání výhry.
Na výhry není právní nárok.

Veškeré dotazy adresujte na mailovou adresu technického správce: SOUTEZ@VeniceSoutez.cz


Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže

1. Účastník souhlasí s Pravidly soutěže a uděluje společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. IČO: 27086721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

- jména a příjmení
- emailové adresy;
- telefonního čísla;
- adresy bydliště;

v rámci této soutěže.

Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu bydliště
je možné zpracovat na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm.a) Nařízení a tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zařazení účastníka do soutěže, jeho kontaktování za účelem případného předání výhry
2. Účastník souhlasí s tím, že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu
Křestní jméno a první písmeno příjmení zveřejněny na webových stránkách Technického správce.
3. Tyto osobní údaje budou společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále 2 roky od jejího ukončení.
4. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však nelze zařadit účastníka do soutěže pro nepřistoupení na Podmínky účasti v soutěži a nemožnosti zpracování soutěžního příspěvku bez užití osobních údajů.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovat i tento zpracovatel:
VENICE Praha s.r.o., IČ 26422727, Za Hanspaulkou 875/13, 160 00 Praha 6, Česká republika,
6. Účastník má podle nařízení právo:
- souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat na: SOUTEZ@VeniceSoutez.cz, odvoláním souhlasu dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než je souhlas účastníka,
- požadovat od nás údaje, jaké jeho osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva byla podle Nařízení porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů, v rozporu s tímto nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 28.5.2019