Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže

„Vyhrajte 2x denně celoroční zásobu tablet Ariel na praní“


1. Pořadatel a administrátor
Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže „Vyhrajte 2x denně celoroční zásobu tablet Ariel na praní“ (dále jen „soutěž“) je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., IČ 270 86 721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika (dále jen „pořadatel“).

Administrátorem soutěže je pořadatelem pověřená společnost WMC Praha, a.s., IČ 265 09 954, se sídlem Plynární 1617/10 , Česká republika (dále jen „administrátor“).

2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže
Soutěž probíhá ve všech prodejnách Albert Česká republika, s.r.o. na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 3.6. do 30.6. 2020 včetně (dále jen „rozhodné období“).

Do soutěže jsou zapojeny veškeré produkty Ariel (dále jen společně jako „soutěžní výrobek“). Soutěž se vztahuje na ty soutěžní výrobky, které jsou prodávány v místě konání soutěže v rozhodném období.

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“).

4. Účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období:

   a) v místě konání soutěže koupí jakýkoliv soutěžní výrobek v minimální hodnotě 299 Kč a uschová daňový        doklad (účtenku nebo fakturu), který prokazuje uvedený nákup v průběhu rozhodného období,

   b) v průběhu rozhodného období, zašlete na telefonní číslo 900 03 ve formátu ARIEL mezera Obch mezere        Trans (účtenky nebo fakturu), který prokazuje zakoupení soutěžního výrobků. Čísla Obch (4-místné) a        Trans (7-místné) jsou k nalezení v dolní části účtenky nad EAN kódem. SMS v jiném formátu nebudou        do soutěže akceptovány.

   c) souhlasí s těmito podmínkami soutěže, včetně zpracování poskytnutých osobních údajů (tj. zadané        e-mailové adresy, jména a příjmení, poštovní adresy a tel. čísla) v rozsahu těchto podmínek, za účelem        doručení výhry.

Po skončení soutěže vyhrává 60 výherců hlavní výhru. Výherce bude vybrán v tzv. „šťastných chvilkách“.

Šťastné chvilky jsou pořadatelem stanovené časové údaje s přesností na sekundy, rovnoměrně rozdělené po celou dobu trvání soutěže. Výhercem se stává účastník, jehož platná soutěžní SMS bude v SMS systému přijatá nejblíže jedné ze stanovených šťastných chvilek. Počet šťastných chvilek stanovených pro každý soutěžní kalendářní den jsou dvě až tři, celkem pak 60 šťastných chvilek. Šťastné chvilky byly vylosovány před začátkem soutěžního období.

Veškeré kontaktní údaje musí být v SMS zaslány pravdivě a musí být platné během celého rozhodného období. V případě, že by na straně účastníka soutěže došlo v rozhodném období ke změně některého z kontaktních údajů, je povinný tuto změnu oznámit administrátorovi.

Účastník může kontaktovat
administrátora soutěže telefonicky na +420 731 929 780 ve všední dny 8:00 – 17:00.

5. Výhry a předání výher

- 60 hlavních výher – celoroční zásoba tablet Ariel na praní

Případná výhra hlavní výhry bude výherci oznámena prostřednictvím SMS bezprostředně po přijetí soutěžní SMS v soutěžním systému.

Výhry bude výhercům, kteří splnili podmínky těchto pravidel, zejména pak doložení soutěžní účtenky dokládající provedení soutěžního nákupu, příp. všech účtenek, s nimiž se soutěžící do soutěže zapojil, zaslány do 60 dnů od ukončení soutěže. Administrátor ani pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za doručení výher či za jejich poškození nebo ztrátu během přepravy.

6. Osobní údaje a osobnostní práva

Účastník souhlasem s podmínkami soutěže bere na vědomí, že jím poskytnutá data (e-mailová adresa, jméno a příjmení, poštovní adresa a telefonní číslo) budou zpracovávána jen za účelem realizace soutěže a předání výhry, pakliže nevyjádří svůj souhlas s dalšími účely zpracování svých osobních údajů. Osobní údaje účastníka budou předány administrátorovi soutěže (Nilia production, s.r.o., IČ 070 36302, se sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4) a administrátorem (WMC Praha, a.s., IČ 265 09 954, se sídlem Plynární 1617/10 ) jen pro tento účel zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dalších 3 let, a to čistě za účelem obhajoby právních nároků pořadatele.

Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou předány zpracovateli zajišťujícímu pro společnost zpracování osobních údajů na základě písemné smlouvy, a to vždy pouze v rozsahu a za účelem zpracování podle těchto pravidel.

7. Závěrečná ustanovení

Pro oznámení výher bude užito telefonní číslo, z kterého byla zaslána soutěžní SMS. Nebude-li výherce reagovat podle instrukcí v zaslané SMS a nezareaguje-li ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. (pořadatel), všichni zaměstnanci společnosti WMC Praha, a.s. (administrátor), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci Albert Česká republika, s.r.o.. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že administrátor nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel ani administrátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů telekomunikačních služeb.

Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Výhry případně vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do barevnosti a motivu odpovídat vydané výhře.V Praze, 29.5. 2020